متین طب مهام

اتیلن اکساید

اتوکلاو های اتیلن اکساید در لیتراژهای  100 لیتر الی 2000 لیتر

  • EOA / Litre / SD
  • EOA / Litre / DD