متین طب مهام

امحاء زباله بیمارستانی

زباله های بیمارستانی که در کیسه های مخصوص پلی پروپیلین جمع آوری میشوند ، باید بر روی ترولی های مخصوص قرار گرفته و سپس وارد چمبر شوند . فرآیند استریلیزاسیون از طریق تزریق بخار فشرده به چمبر با دمای 135 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه انجام می شود  چمبر طی سه مرحله به روش پالس ماتیک تخلیه می شود . مرحله ی پست وکیوم (که طی آن فشار چمبر کاهش می بابد ) ، به صورت یک سیستم خشک کن عمل می کند . در این مرحله ، شیرآبه به صورت خودکار جداسازی ، استریل و سپس وارد فاضلاب می گردد . مدت زمان کل این فرآیند 40 دقیقه می باشد . پس از تکمیل فرآیند استریلیزاسیون و باز شدن درب سمت تمیز ، زباله ی ضدعفونی شده می تواند وارد ترولی شود . این زباله ، اکنون زباله ی شهری معمولی محسوب می شود که حجم آن 50 درصد و وزن آن 20 درصد کاهش یافته است .

  • ADW / Litre / SD
  • ADW / Litre / DD
  • ADW / Litre / SDH
  • ADW / Litre / DDH
  • ADW / Litre / SDH2
  • ADW / Litre / DDH2