متین طب مهام

مجوزها

پروانه ساخت اتوکلاو
پروانه ساخت اتوکلاو
پروانه ساخت امحاء زباله
پروانه استاندارد
CE اتوکلاو
ISO 13485
ISO 9001
CE امحاء زباله
پروانه بهره برداری
HSE
GMP