متین طب مهام

خط و مشی

شرکت متین طب مهام بعنوان تولید کننده اتوکالوهای پیش خلاء و پالس ماتیک با کاربرد در حوزه های بیمارستانی ،صنعتی ،آزمایشگاهی و دارویی در ایران ، خواهان حفظ و ارتقاء موقعیت خود و افزایش سهم بازار با استفاده از دانش بومی ایرانی در طراحی و تولید و نیز باال بودن ضریب ایمنی و کیفیتی دستگاهها ،می باشد و در راستای ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی استقرار سیستم های مدیریتی 2015:ISO9001 ، نیز و 7912 ، 4232-1 ایران ملی استانداردهای رعایت نیز و HSE ، CE ، GMP ، ISO 13485:2016استانداردهای مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی 1-IEC61010 , EN285 را با رئوس زیر در دستور کارخود قرار داده است :
1 -افزایش فروش و سهم بازاردر وضعیت بحرانی کرونا (استفاده از فرصت ها)
2-افزایش سطح رضایت مندی مشتریان از طریق تعامل ، ایجاد ارزش افزوده و برآورده کردن نیاز ها و خواسته های مشتریان .(استفاده از نقاط قوت سازمان )
3 -ارتقاء راندمان خط تولید و افزایش انگیزش کارکنان و ارتقاء توان فنی و علمی پرسنل از طرق آموزش و افزایش سطح مهارت (استفاده از نقاط قوت سازمان )
باورقلبی ما در شرکت متین طب مهام این است که حصول نتایج مطلوب درحوزه های ذکر شده درسایه همدلی و مشارکت کلیه کارکنان ، میسر می باشد لذا از اعضای خانواده متین طب مهام انتظار دارم با درک کامل این خط مشی آن را در تمام مراحل کاری خویش به کار گیرند و فعالیت های خود را با الزامات این استانداردها منطبق نموده و بطور مدام اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را بهبود بخشند . مدیریت سازمان نیز خود را متعهد میداند کلیه منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف فوق را تهیه و در اختیار پرسنل قرار داده و برای اطمینان از تحقق اهداف و میزان اثربخشی برنامه های پیش بینی شده به طور مستمر به بازبینی و باز نگری این خط مشی پردازد.

مدیریت عامل
حسین احمدی