متین طب مهام

منشور اخلاقی

مشتری

مشتریان و مصرف‏‌کنندگان، مهم‌ترین صاحبان حق در کسب‏ و کار ما هستند . تأمین رضایت و حقوق مشتریان و فراتر رفتن از انتظارات آنها باید از اهم اهداف تمامی شرکت ها و همکاران باشد . پایبندی به مسئولیت ‏های اخلاقی سازمان، نسبت به رعایت تمامی حقوق مادی و معنوی مشتریان در تمامی شئون حرفه‌ای، باید نهادینه شود .

کارکنان

اعضای شرکت متین طب مهام ، پیوستگی معنوی دارند. رعایت حقوق همه کسانی که با ما همکاری می‌کنند، صرف نظر از نحوه ارتباط سازمانی و جایگاه حرفه‌ای ایشان، اصل راهبردی در نظام اخلاقی ما است.

رقبا

رقبا هم‌چون شُرکای ما هستند و توسعه‌ی حرفه‌ای و پیشرفت جامعه در گرو همکاری و رقابت سالم و اخلاقی با آنان است. ما بر پای‏بندی به رعایت حقوق رقبا به عنوان ضامن رقابت سالم، هم‌پیمان هستیم.

منافع ملّی (جامعه/اداره تجهیزات پزشکی /اداره استاندارد/ آزمایشگاه های همکار)

شرکت متین طب مهام به عنوان شهروندی مسئولیّت ‏پذیر، بر تعهّدات اجتماعی خود در قبال جامعه و اداره تجهیزات پزشکی و اداره استاندارد و آزمایشگاه های همکار و منافع ملّی تأکید دارد. پیشرفت و توسعه‌ی پایدار جامعه، هدف فعالیّت حرفه‌ای و ترسیم‏‌کننده‌ی فعالیّت‏های اجتماعی ما است.

تامین کنندگان

همکاری افراد و سازمان‏‌هایی را که به نحوی ما را در تولید و عرضه‌ی محصولات یاری می‌کنند، ارج می‏ نهیم.

مالکان و سهام داران

همکاری مالکان و سهام داران را که ما را در تولید و عرضه‌ی محصولات یاری می‌کنند، ارج می‏ نهیم.

محیط زیست

منابع طبیعی، نعمت الهی برای زیست بهتر بشر هستند. منابعی که امروز در دست ما است، به همه نسل‌ها تعلق دارد. با آگاهی بر تأثیر فعالیّت‌های حرفه‌ای خود بر محیط زیست به‏ ویژه جنبه‏ های انسانی آن، بر حفظ محیط زیست در همه ابعاد تأکید می‌ورزیم.